logo_bc

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Business Consulting Iwona Szybka z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 13 (dalej zwane BC). BC jest podmiotem w pełni respektującym zasady dotyczące ochrony danych osobowych przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

 

Kandydat uczestniczący w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez BC korzysta z pełni praw gwarantowanych wskazanymi wyżej przepisami, tj. z prawa do wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawienia, modyfikacji, a także usunięcia z bazy danych BC lub sprzeciwu wobec przetwarzania na każde żądanie kandydata.

 

BC zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność gromadzonych danych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych (m.in. szyfrowanie danych przy użyciu protokołu zabezpieczającego SSL 128bit, protokół https). BC wdrożyła także i stosuje dokumenty wewnętrzne regulujące zasady bezpieczeństwa i ochrony danych tj. Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 

Wszystkie powyżej wskazane procedury i zabezpieczenia techniczne zapewniają, pełne bezpieczeństwo i integralność gromadzonych i przetwarzanych danych.

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

BC przetwarza dane osobowe klientów oraz kandydatów do pracy w ich przedsiębiorstwach w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz dążenie do jej wykonania (artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz jest prawnie uzasadniony interes BC (artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO), zaś w przypadku kandydatów do pracy - prawnie uzasadniony interes BC (artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe klientów i ich pracowników oraz dane osobowe przekazane przez kandydatów w ramach procesu rekrutacji (zawarte w formularzu strony oraz CV).

 

Odbiorcą danych osobowych są konsultanci BC zmierzający do zawarcia i realizujący umowy z klientami, oraz prowadzący procesy rekrutacyjne w celu ich wykonania. Dodatkowo w przypadku danych osobowych kandydatów, odbiorcą danych są również klienci BC, przy czym każdorazowo przed przekazaniem BC uzyska zgodę na przekazanie danych kandydata klientowi.

 

Dane osobowe klientów będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz 3 lat od jego zakończenia, zaś  dane kandydatów będą przechowywane do czasu wycofania przez nich zgody na ich przetwarzanie lub do upływu 3 lat od ich przesłania.

 

Osoby, których dane przetwarza BC posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.

 

Osobom tym przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie przez BC danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

COOKIES

 

 

 


 

Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do szczegółowych zasad ochrony danych w BC, prosimy o kierowanie zapytań do Koordynatora ds. Ochrony danych osobowych na adres mailowy: rekrutacja@businessconsulting.com.pl i tel.: + 48 22 115 17 68.

 

Adres pocztowy: Business Consulting Iwona Szybka z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 13